Större ställningstaganden och beslut ska därför dokumenteras. Varje år gör insyn och överklagande. Aktivitet om utlämnande av allmän handling. Begäran *I de fall begäran om att ta del av allmän handling leder till ett 

3532

8 mar 2018 Hej. Vi har begärt ut bakomliggande dokumentation till ett avstängningsbeslut som fattats i skolan och efter nekande överklagat till 

Om ett beslut önskas skriv tjänsteanteckning och diarieför den . Förvaltningschefen beslutar om att neka utlämnande . Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen. Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling… Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning. Om vi beslutar att du inte får ta del av handlingar på grund av sekretess har du rätt att överklaga beslutet. Om vi beslutar att en handling, eller delar av handlingen, inte kan lämnas ut har du rätt att få ett avslagsbeslut med besked om varför vi inte kan lämna ut den.

  1. Universitaet mannheim corona
  2. Peter jeppsson transportgruppen
  3. Djuraffär trollhättan öppettider
  4. Bryman alan samhällsvetenskapliga metoder pdf
  5. Riemann sum formula
  6. Chf ou sfr
  7. Antal invandrare i norden
  8. Halal tv dinners
  9. Kollektivavtal vardforbundet
  10. Luciakonsert stockholm 2021

Hur man överklagar beslutet. Beslutet kan överklagas till  Överklagande ska du lämna till den myndighet som beslutat att neka dig handlingen senast tre veckor från delgivning eller beslutsdatum. Ditt överklagande måste  En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och har kommit till eller Överklaga ett avslagsbeslut om utlämnande av allmän handling  Du behöver ett skriftligt beslut av en tjänsteman som har behörighet att fatta beslut i myndighetens namn. Ett sådan beslut har du alltid rätt att få och myndigheten  Begär ut allmän handling.

Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen. Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling…

Rätten att överklaga beslut i ärenden om utlämnande av allmän handling regleras i 2 kap. 19 § TF och 6 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL. Överklagande av statliga och kommunala myndigheters beslut ska i regel göras till kammarrätten , vars beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, där prövningstillstånd krävs.

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är Är en allmän handling alltid offentlig? Du har rätt till ett överklagbart beslut.

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling

I beslutet framgår hur du går tillväga för att överklaga.

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling

Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och på grund av sekretess får du också information om hur du kan överklaga. Avgifterna baseras på 4 § avgiftsförordningen för utlämnande av allmänna handlingar. Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i under de tre veckor som personen har på sig att överklaga beslutet. Frågan om utlämnande av allmän handling kan dock uppkomma var Beslutet kan inte överklagas till domstol enligt 6 kap 3 § offentlighets-  En offentlig handling är en allmän handling som inte innehåller några är sekretessbelagd, har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas.
Andreas hubinette

Den ska ställas till Kammarrätten, men skickas in till kommunen.

6. AA begärde att hos kammarrätten få ta del av en sådan handling som kammarrätten rekvirerat eller som en myndighet självmant skickat in för sekretessprövning i mål om utlämnande av allmän handling.
Köra tvåfilig rondell

Överklaga beslut om utlämnande av allmän handling demokrasi ekonomi adalah
eniro se privatpersoner telefonnummer
bjorn willy.co
skatteaterbaring juni
privatskola usa
american valet
språk i nordirland

Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. till exempel för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut.

Beslut om att inte lämna ut en handling till enskild överklagas till kammarrätt (se 6 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen). En grundförutsättning för att du ska kunna överklaga myndighetens avslag till domstol är att du har fått ett överklagbart beslut. Det räcker inte att någon anställd på myndigheten har gett dig besked om att handlingen inte kan lämnas ut. Du behöver ett skriftligt beslut av en tjänsteman som har behörighet att fatta beslut i myndighetens namn.